Main Street Motel

1518 S Main St, Salt Lake City, UT