Jackson Apartments

274 W 200 S, Salt Lake City, Utah