Milagro Apartments

241 W 200 S, Salt Lake City, Utah